POLYART Training Art Design

Bài làm tốt

bai tot nghiep

Portfolio cá nhân - Đỗ Vy

Học viên: Đỗ Vy
Lớp: GD33-B

bai tot nghiep

Portfolio - Vũ Ngọc Hoàng Gia

Học viên: Vũ Ngọc Hoàng Gia
Lớp: GD33-B

bai tot nghiep

Portfolio cá nhân - Hồng Xuân Quyên

Học viên: Hồng Xuân Quyên
Lớp: GD33-B

bai tot nghiep

Hình Họa

Học viên: Nguyễn Ngọc Huyền
Lớp: GD35A

bai tot nghiep

Thiết Kế CIP

Học viên: Nguyễn Thị Kim Phụng
Lớp: GD32B

bai tot nghiep

Brochure Moet Chandon

Học viên: Elise Trinquecoste
Lớp: GD28B

bai tot nghiep

Màu Sắc Và Bố Cục Họa Tiết Cá

Học viên: Đoàn Lê Bảo Uyên
Lớp: GD31B

bai tot nghiep

Màu sắc và bố cục bài trang trí

Học viên: Nguyễn Đăng Quang
Lớp: GD31A

bai tot nghiep

Thiết Kế Lịch CocaCola

Học viên: Ngô Thúy Quyên
Lớp: Graphic Designer Pro X8B

bai tot nghiep

3D Event, Mitsubishi Motors

Học viên: Trần Từ Thiện
Lớp: 3D Event K2

 

live:polyarttraining