POLYART Training Art Design

3D Event, Mitsubishi Motors

 

Bài Thiết kế sự kiện 3D của học viên Trần Từ Thiện lớp 3D-K2

Giảng viên Trần Minh Luân

 

live:polyarttraining