POLYART Training Art Design

Bài làm tốt

bai tot nghiep

Thiết Kế Lịch CocaCola

Học viên: Ngô Thúy Quyên
Lớp: Graphic Designer Pro X8B

bai tot nghiep

3D Event, Mitsubishi Motors

Học viên: Trần Từ Thiện
Lớp: 3D Event K2

bai tot nghiep

3D Event, Intel

Học viên: Mai Quốc Duy
Lớp: 3D Event K2

 

live:polyarttraining