POLYART Training Art Design

Nhiếp ảnh - Đinh Tuấn Khoa

Bài thi Nhiếp ảnh của học viên Đinh Tuấn Khoa lớp GD36B

Giảng viên Nguyễn Trung Hiếu

live:polyarttraining