POLYART Training Art Design

Hình Họa

Bài vẽ Hình họa của học viên Nguyễn Ngọc Huyền lớp GD35A

Giảng viên Huỳnh Thị Kim Trâm

live:polyarttraining