POLYART Training Art Design

Thiết Kế Lịch CocaCola

Bài Thiết kế Lịch thiệp của học viên Ngô Thúy Quyên lớp GDX8B

Giảng viên Đỗ Văn Dũng

 

live:polyarttraining