POLYART Training Art Design

Thời khoá biểu

Thời khóa biểu: Graphic Designer Pro

 

 

GRAPHIC DESIGNER PRO 36

Tuần 15 - 16

Tuần 13-14

Tuần 11-12

Tuần 9-10

Tuần 7-8

Tuần 5-6

Tuần 3- 4

Tuần 1-2

GRAPHIC DESIGNER PRO 35

Tuần 33 - 34

Tuần 31 - 32

Tuần 29-30

Tuần 27-28

Tuần 25-26

Tuần 23-24

Tuần 21-22

Tuần 19-20

Tuần 17-18

 Tuần 13-14

GRAPHIC DESIGNER PRO 34

 

Tuần 50 - 51

Tuần 48 - 49

Tuần 46 - 47

Tuần 44-45

Tuần 42-43

Tuần 40-41

Tuần 38-39

Tuần 36-37

Tuần 34-35

Tuần 28-29

Tuần 6-7

Tuần 4-5

Tuần 1-2-3

GRAPHIC DESIGNER PRO 33

Tuần 65 - 66

Tuần 63 - 64

Tuần 61 - 62

Tuần 59 - 60

Tuần 57 - 58

Tuần 55 - 56

Tuần 53-54

Tuần 51-52

Tuần 49-50

Tuần 45-46

Tuần 21-22

Tuần 18-19-20

GRAPHIC DESIGNER PRO 32

 Duyệt phác thảo lần 1 - hướng dẫn Tốt nghiệp tuần 4, 5, 6

Hướng dẫn TN - Tuần 1,2,3

Phân nhóm Giảng viên HDTN

Tuần 75 - 76

Tuần 69-70

Tuần 67-68

Tuần 65-66

Tuần 61-62

GRAPHIC DESIGNER PRO 31

Hướng dẫn TN tuần 7,8,9,10

 

live:polyarttraining