POLYART Training Art Design

Thời khoá biểu

Thời khóa biểu: Graphic Designer Pro

 

GRAPHIC DESIGNER PRO 39

Tuần 15 - 16

Tuần 13 - 14

Tuần 11 - 12

Tuần 9 - 10

Tuần 7 - 8

Tuần 5 - 6

Tuần 3 - 4

Tuần 1 - 2

 

GRAPHIC DESIGNER PRO 38

Tuần 33 - 34

Tuần 31 - 32

Tuần 29 - 30

Tuần 27 - 28

Tuần 25 - 26

Tuần 23 - 24

Tuần 21 - 22

Tuần 19 - 20

Tuần 17 - 18

Tuần 15 - 16

Tuần 13 - 14

Tuần 11 - 12

Tuần 9 - 10

Tuần 7 - 8

Tuần 5 - 6

Tuần 3 - 4

Tuần 1 - 2

 

GRAPHIC DESIGNER PRO 37

Tuần 51 - 52

Tuần 49 - 50

Tuần 47 - 48

Tuần 45 - 46

Tuần 43 - 44

Tuần 41 - 42

Tuần 39 - 40

Tuần 37 - 38

Tuần 35 - 36

Tuần 33 - 34

Tuần 31 - 32

Tuần 29 - 30

Tuần 27 - 28

Tuần 25 - 26

Tuần 23 - 24

Tuần 21 - 22

Tuần 19 - 20

Tuần 17 - 18

Tuần 15 - 16

Tuần 13 - 14

Tuần 11 - 12

Tuần 9 - 10

Tuần 7 - 8

Tuần 5 - 6

Tuần 3 - 4

Tuần 1 - 2

GRAPHIC DESIGNER PRO 36

Tuần 67 - 67

Tuần 65 - 66

Tuần 63 - 64

Tuần 61 - 62 

Tuần 59 - 60

Tuần 57 - 58

Tuần 55 - 56

Tuần 53 - 54

Tuần 51 - 52

Tuần 49 - 50

Tuần 47 - 48

Tuần 45 - 46

Tuần 43 - 44

Tuần 41 - 42

Tuần 39 - 40

Tuần 37 - 38

Tuần 35 - 36

Tuần 33 - 34

Tuần 31 - 32

Tuần 29 - 30

Tuần 27 - 28

Tuần 25 - 26

Tuần 23 - 24

Tuần 21 - 22

Tuần 19 - 20

Tuần 17 - 18

Tuần 15 - 16

Tuần 13-14

Tuần 11-12

Tuần 9-10

Tuần 7-8

Tuần 5-6

Tuần 3- 4

Tuần 1-2

GRAPHIC DESIGNER PRO 35

Tuần 85 - 86

Tuần 83 - 84

Tuần 81 - 82

Tuần 79 - 80

Tuần 77 - 78

Tuần 75 - 76

Tuần 73 - 74

Tuần 71 - 72

Tuần 69 - 70

Tuẩn 67 - 68

Tuần 65 - 66

Tuần 63 - 64

Tuần 61 - 62

Tuần 59 - 60

Tuần 57 - 58

Tuần 55 - 56

Tuần 53 - 54

Tuần 51 - 52

Tuần 49 - 50

Tuần 47 - 48

Tuần 45 - 46

Tuần 43 - 44

Tuần 41 - 42

Tuần 39 - 40

Tuần 37 - 38

Tuần 35 - 36

Tuần 33 - 34

Tuần 31 - 32

Tuần 29-30

Tuần 27-28

Tuần 25-26

Tuần 23-24

Tuần 21-22

Tuần 19-20

Tuần 17-18

 Tuần 13-14

GRAPHIC DESIGNER PRO 34

Hướng dẫn TN tuần 7, 8, 9, 10

Hướng dẫn TN tuần 4,5,6 - Duyệt TN lần 2

Hướng dẫn TN tuần 1, 2, 3

Tuần 78 - 79

Tuần 76 - 77

Tuần 74 - 75

Tuần 72 - 73

Tuần 70 - 71

Tuần 68 - 69

Tuần 66 - 67

Tuần 64 - 65

Tuần 62 - 63

Tuần 60 - 61

Tuần 58 - 59

Tuần 56 - 57 

Tuần 54 - 55

Tuần 52 - 53

Tuần 50 - 51

Tuần 48 - 49

Tuần 46 - 47

Tuần 44-45

Tuần 42-43

Tuần 40-41

Tuần 38-39

Tuần 36-37

Tuần 34-35

Tuần 28-29

Tuần 6-7

Tuần 4-5

Tuần 1-2-3

GRAPHIC DESIGNER PRO 33

Hướng dẫn TN - Tuần 10, 11, 12, 13

Hướng dẫn TN - Tuần 7, 8, 9

Hướng dẫn TN - Tuần 4, 5, 6

Hướng dẫn TN - Tuần 1,2,3

Phân nhóm Giảng viên HDTN

Tuần 81 - 82

Tuần 79 - 80

Tuần 77 - 78

Tuần 75 - 76

Tuần 73 - 74

Tuần 71 - 72

Tuần 69 - 70

Tuần 67 - 68

Tuần 65 - 66

Tuần 63 - 64

Tuần 61 - 62

Tuần 59 - 60

Tuần 57 - 58

Tuần 55 - 56

Tuần 53-54

Tuần 51-52

Tuần 49-50

Tuần 45-46

Tuần 21-22

Tuần 18-19-20

GRAPHIC DESIGNER PRO 32

KẾT QUẢ CHẤM TỐT NGHIỆP KHÓA GD32

Hướng dẫn TN tuần 7, 8, 9, 10

Duyệt Tốt Nghiệp lần 2

Hướng Dẫn TN - Tuần 4, 5 & 6 

Duyệt phác thảo lần 1 - hướng dẫn Tốt nghiệp tuần 4, 5, 6

Hướng dẫn TN - Tuần 1,2,3

Phân nhóm Giảng viên HDTN

Tuần 75 - 76

Tuần 69-70

Tuần 67-68

Tuần 65-66

Tuần 61-62

GRAPHIC DESIGNER PRO 31

Hướng dẫn TN tuần 7,8,9,10

 

live:polyarttraining