POLYART Training Art Design

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 Tất cả các học viên lớp Graphic Designer Khóa 32, 33, 34, 35, 36, 37 ; FD03 & FD04 nghỉ Tết Dương Lịch từ: 

Thứ 7 ngày 30/12/2017 cho đến hết Thứ 2 ngày 01/01/2018.

Các lớp sẽ bắt đầu học tập trở lại từ: Thứ 3 ngày 02/01/2018 theo đúng thời khóa biểu của từng lớp.

  

Ghi chú: Lịch nghỉ cụ thể sẽ căn cứ vào thời khóa biểu của từng lớp tại Website POLYGON.VN. - POLYART.VN

                                                                                                                                   POLYART - Training Art Design

live:polyarttraining